Sociálně terapeutické dílny

Motto:

„Co je pro někoho samozřejmé, v tom jiný potřebuje pomoci.“

Poslání:

Posláním sociálně terapeutické dílny Okénko a Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko je vytváření přijímajícího rodinného prostředí pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve kterém mohou získávat, rozvíjet a udržovat své pracovní, komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit užitečnosti a seberealizaci.

 • Sociálně terapeutická dílna Okénko v J. Hradci realizuje svoji činnost od roku 2008.
 • V červnu 2016 zahájilo svoji činnost nové pracoviště v Dačicích pod názvem Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko. Vznik pracoviště významně podpořil pan starosta Dačic Ing. Karel Macků. Od roku 2021 bylo STD Dačické okénko rozšířeno o nové detašované pracoviště.
 • Služba je určena mladým a dospělým lidem ve věku 15-64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nemají dostatek dovedností a schopností pro uplatnění se na otevřeném ani chráněném trhu práce nebo nemohou vhodné pracovní uplatnění najít, nicméně jsou motivovaní.
 • Služba se řídí základními hodnotami organizace, jako jsou důstojnost, respekt k jedinečnosti každého člověka.
 • Dílna poskytuje prostor pro získávání, rozvíjení a udržování pracovních, komunikačních a sociálních dovednosti a seberealizaci. Nejedná se o pouhé trávení volného času.
 • V rámci služby se kromě práce na jmenovaných dovednostech snaží pracovníci s uživateli smysluplně prožívat čas, podporují je v tvoření, sebevyjádření, vzájemném pochopení, podporují jejich seberealizaci a umožňují pocit užitečnosti.
 • Pracovníci služby poskytují uživatelům podporu na základě jejich individuálních potřeb.
 • Uživatelé sociálně terapeutické dílny v Jindřichově Hradci se aktivně zapojují do života města – ať již účastí na akcích pořádaných městem, muzeem nebo jinými institucemi, nebo realizací vlastních aktivit (ples, výstavy apod.).
 • V Dačicích se uživatelé také intenzivně zapojují do aktivit města (Zdravé město Dačice, Den bez aut, Adventní trhy, Výtvarné dílny při různých příležitostech).
 • Metodicky obě pracoviště zaštiťuje Mgr. Věra Tichá, Ph.D., která pečuje o zkvalitnění terapeutických postupů, individuálních plánů i komunikace na pracovištích.

Pracoviště:

 • Sociálně terapeutická dílna Okénko (Jindřichův Hradec)
 • Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko (Dačice)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.