D-Klub

„Bolest sdílená je poloviční a radost společně prožívaná je dvojnásobná“
Jana Vojáčková

Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové, která působí velmi aktivně a vytrvale v roli koordinátorky dosud. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných seniorů v Domově seniorů Otín, které se konají většinou jednou týdně po dobu jedné hodiny. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a dobrovolníci D-klubu uzavřeli s organizací Otevřená OKNA, z. ú. dobrovolnickou smlouvu. Dobrovolníkem D-klubu se může stát motivovaný člověk starší patnácti let, který projde úvodním pohovorem, výcvikem a psychotesty, porozumí smyslu a poslání aktivity a chce dodržovat pravidla programu. Jednotliví dobrovolníci dostávají na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně navštěvují. Vedle individuálních návštěv proběhlo v roce 2019 setkání seniorů s hudbou, tři přednášky, dále klub uspořádal výlet se seniory do Telče. Senioři byli pozváni na návštěvu Prodejní galerie Okénko spojenou s občerstvením, besedou a reminiscenčními aktivitami.
Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb organizace Otevřená OKNA, z. ú. a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb.
Během roku 2019 působilo v D-klubu 17 dobrovolníků, pravidelně zapojených bylo 30 seniorů, nově bylo zaškoleno 7 dobrovolníků. Někteří senioři využívali příležitostných aktivit. Velkou radost jsme prožívali v klubu především z hlubokých rozhovorů, osobních setkání, empatických zkušeností. Rok byl bohatý především díky výbornému týmu ukázněných, vnímavých dobrovolníků. Supervizní setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech, právě zde jsme měli možnost prožívat hluboké zkušenosti a silné sdílení. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Energie celé této skupiny je neuvěřitelně laskavá, pozitivní, plná vzájemného přijetí. Poděkování patří za výbornou spolupráci pracovníkům Domova seniorů Otín, dále Střední zdravotnické škole, Fakultě managementu VŠE, Městské knihovně J. Hradec a ZUŠ Vítězslava Nováka.

Koordinátorka: Jana Vojáčková
tel.: 775 633 088, e-mail: vojackova@okenko.eu

Program byl v období říjen 2019 – září 2020 podpořen dotací Jihočeského kraje na podporu projektu „D-klub – dobrovolnictví v domově pro seniory“.