D-Klub

„Bolest sdílená je poloviční a radost společně prožívaná je dvojnásobná“
Jana Vojáčková

Aktivita D-klub vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové, která působí velmi aktivně a vytrvale v roli koordinátorky dosud.
Program D-klub je volnočasový dobrovolnický program určený seniorům ohroženým osamělostí.
Program je založen na vzájemném přátelském vztahu dobrovolníka a seniora, kteří se pravidelně schází a věnují se různým aktivitám, obsahuje také nárazové společné akce.
Název D-klub představuje pět klíčových principů, které se program snaží naplňovat:

• DOBROTA
• KOMUNIKACE
• LASKAVOST
• UCTIVOST
• BLÍZKOST

Pravidelnou a stěžejní aktivitou klubu jsou návštěvy vybraných seniorů v Domově seniorů Jindřichův Hradec – Otín (dále jen DS Otín), které se konají většinou jednou týdně po dobu jedné až čtyř hodin. Jednotliví dobrovolníci dostávají na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně navštěvují.
Vedle individuálních návštěv nárazově probíhají různá setkání seniorů s hudbou, výlety, přednášky, vzpomínkové aktivity a jiné.

Komu je program určen?
Program je určen seniorům ohroženým osamělostí, zejména těm, kteří žijí v DS Otín a mají omezenou možnost setkávání s běžným prostředím a blízkými lidmi.
Program si klade za cíl udržovat a podporovat jejich komunikační a sociální dovednosti a motivaci k smysluplnému prožívání času.

Kdo je dobrovolník?
Dobrovolníkem se může stát každý člověk starší 15 let, který má chuť věnovat část svého volného času druhému člověku, porozumí smyslu a poslání aktivity a chce dodržovat pravidla programu. Dobrovolník musí projít výcvikem, aby byl na svoji úlohu dobře připraven. Výcvik je zaměřen na poznání programu D-klub, poznání sebe sama a svých možností i hranic. Součástí výcviku je práce s motivací, očekáváním a také posouzení psychologických předpokladů pro činnost. S dobrovolníkem je sepsána dobrovolnická smlouva.

Jak D-klub probíhá?
Po absolvování výcviku dobrovolníkem sestavuje koordinátorka dvojici dobrovolník – senior, a to na základě podobných zájmů, zálib a přání dobrovolníků i seniorů. Dvojice se poté pravidelně schází v předem domluvených časech. Časová dotace schůzek je 1-4 hodiny týdně. Čemu se dvojice věnuje, záleží pouze na ní, může si povídat, číst, hrát společenské hry, jít na procházku, tvořit …
Součástí programu jsou i společné akce jako výlety, besedy, společná posezení, setkání s hudbou apod. Akce vycházejí z přání a potřeb seniorů.
Dobrovolník se účastní pravidelně jednou za měsíc týmových setkání (supervizí), kde si vzájemně dobrovolníci sdílí řadu osobních zážitků, prožitků, případných obav, podporu, výměnu zkušeností a vzdělávání. Velkou radost prožívají dobrovolníci především z hlubokých rozhovorů, osobních setkání, empatických zkušeností, sdílení je dobrovolné a někdy bývá velmi silné. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Společně strávený čas je bohatý především díky výbornému týmu ukázněných, vnímavých dobrovolníků.

Celý program organizačně zajišťuje koordinátorka.

Co program D-klub přináší?
Pro seniora:

• zmírnění pocitu osamělosti,
• navázání nového kontaktu, vztahu,
• budování vzájemné blízkosti,
• zvýšení pocitu vlastní hodnoty,
• prožitek individuality, soustředěné pozornosti,
• hezky strávený čas,
• možnost nových zážitků,
• světlý bod setkání, na který se může těšit,
• zapojení do širší společnosti.

Pro dobrovolníka:

• nové zážitky,
• cenné zkušenosti a dovednosti pro svůj osobní život i případnou profesní práci v sociální, psychologické oblasti,
• poznání sebe sama v jiných životních souvislostech,
• navázání netradičního vztahu, přátelství,
• nahlédnutí do zajímavých osobních příběhů,
• setkání s živým svědkem našich dějin,
• spolupráci s netradičním týmem,
• radost z dávání, pomoci jiným,
• smysluplné využití volného času.

Co dobrovolník daruje?

• trochu úsměvu a radosti,
• kousek své energie a času,
• své dovednosti.

Program je dlouhodobě podporován dotacemi Jihočeského kraje.

Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb organizace Otevřená OKNA, z. ú. a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb.

Koordinátorka: Jana Vojáčková
tel.: 775 633 088, e-mail: vojackova@okenko.eu

Program byl v období říjen 2021 – prosinec 2022 podpořen dotací Jihočeského kraje na podporu projektu „D-klub – dobrovolnictví v domově pro seniory“.

Leták – D-klub

Leták – D-klub – desatero