D-Klub

„Bolest sdílená je poloviční a radost společně prožívaná je dvojnásobná“
Jana Vojáčková

Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové, která působí velmi aktivně a vytrvale v roli koordinátorky dosud. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných seniorů v Domově seniorů Otín, které se konají většinou jednou týdně po dobu jedné hodiny. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS Otín a členové D-klubu uzavřeli s organizací Otevřená OKNA, z. ú. dobrovolnickou smlouvu. Dobrovolníkem D-klubu může být motivovaný člověk starší patnácti let, který projde úvodním pohovorem, výcvikem a psychotesty, porozumí smyslu a poslání aktivity a chce dodržovat pravidla programu. Jednotliví dobrovolníci dostávají na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně navštěvují. Vedle individuálních návštěv proběhla v roce 2018 dvě setkání seniorů s hudbou, dále klub uspořádal výlet se seniory do Třeboně. Senioři byli pozváni na návštěvu Chráněného bydlení Okénko a Prodejní galerie Okénko. Velkým obohacením činnosti D-klubu byla také canisterapie, realizovaná dobrovolnicí Karolínou Proxovou a její fenkou Jessinkou.
Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb organizace Otevřená OKNA, z. ú. a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb.
Během roku 2018 působilo v D-klubu 19 dobrovolníků, pravidelně zapojených bylo 25 seniorů, někteří senioři využívali příležitostných aktivit. Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci s vedením a zaměstnanci DS Otín. Velkou radost jsme prožívali v klubu především z hlubokých rozhovorů, osobních setkání, empatických zkušeností. Rok byl bohatý především díky výbornému týmu ukázněných, vnímavých dobrovolníků. Supervizní setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech, právě zde jsme měli možnost prožívat hluboké zkušenosti a silné sdílení. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Energie celé této skupiny je neuvěřitelně laskavá, pozitivní, plná vzájemného přijetí. Poděkování patří za výbornou spolupráci pracovníkům Domova seniorů Otín, dále Střední zdravotnické škole, Fakultě managementu VŠE, Městské knihovně J. Hradec a ZUŠ Vítězslava Nováka.

Koordinátorka: Jana Vojáčková
tel.: 775 633 088, e-mail: vojackova@okenko.eu

Program byl v období říjen 2018 – září 2019 podpořen dotací Jihočeského kraje na podporu projektu „D-klub – dobrovolnictví v domově pro seniory“.