Pět P

Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora
Volnočasový sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci a vztah se starším kamarádem by jim mohl pomoci překonat jejich sociální izolovanost (nebo pocit izolovanosti). Programu se účastní děti, které si díky své odlišnosti či znevýhodnění obtížně hledají kamarády mezi vrstevníky. Může se jednat o děti se zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem – dobrovolníkem.
Dobrovolníkem (starší 18 let) se může stát každý,  kdo má zájem věnovat část svého volného času ( cca 2-3 hodiny týdně) druhému člověku  Jeho účasti v programu předchází orientační psychologický screening  a výcvik zaměřený na bližší poznání programu Pět P, sebe sama, svých možností a hranic včetně uvědomění si motivů pro zapojení do programu.  Každý měsíc se účastní pravidelných supervizí, v případě nutnosti jsou nabídnuty také individuální supervize. Dvojice dobrovolník–dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání.
Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se v největší míře podílí Otevřená OKNA, z. ú. a Fakulta managementu VŠE. Spolupráce s Národní asociací dobrovolnictví také přináší nepřímou podporu pro dobrovolnický program Pět P. Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje klubovna Dobrovolnického centra a dům Na Piketě. Všechna tato prostředí jsou bezbariérově upravená a přístupná všem dětem i dospělým na vozíčku.
Každý rok v srpnu bývá obvykle  realizován tábor pro děti z Pět P a dospělé  klienty OKEN. . Finančně byl program podpořen dotací, městem Jindřichův Hradec, Jihočeským krajem a sponzory.

Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka, PaedDr. Drahomíra Blažková – supervizorka, Ing. Vlasta Kociánová – koordinátorka

Koordinátorka: Ing. Vlasta Kociánová,
e-mail: petp@okenko.eu

Program Pět P v Jindřichově Hradci byl v roce 2022 podpořen formou dotace Jihočeského kraje poskytnuté z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží  reg. číslo 415-04-003/21

Leták – Pět P