Pravidla a postupy pro odmítnutí poskytnutí SPOD

  1. CPRO poskytuje sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu této činnosti, a to v rozsahu stanoveném zákonem o SPOD (§ 48). To jej zavazuje k poskytování sociálně-právní ochrany v rozsahu uděleného pověření zájemcům spadajícím do vymezené cílové skupiny (viz kritérium 1a).
  2. K odmítnutí uživatele ze strany CPR Okénko může dojít v případě, že uživatel žije mimo lokalitu, pro niž je vydáno pověření. To je mimo Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Výjimku tvoří případy, kdy uživatel má hlášený trvalý pobyt v jiné lokalitě, ale fakticky bydlí na území Jihočeského kraje, nebo Kraje Vysočina.
  3. Oprávněným důvodem pro odmítnutí poskytování sociálně-právní ochrany je aktuálně naplněná kapacita CPR Okénko (viz kritérium 6b) nebo požaduje-li klient službu, pro jejíž krytí nemá CPRO k dispozici žádné finanční zdroje. V situaci, kdy je kapacita všech zaměstnanců plná, lze poskytování sociálně-právní ochrany dalšímu zájemci odmítnout. Tento důvod k odmítnutí je však vždy dočasného charakteru. V okamžiku uvolnění kapacity ji CPR Okénko obratem nabízí dalšímu zájemci v pořadníku čekatelů.