Popis realizace služby CHB

Popis realizace poskytované služby je zpracovaný v souladu s potřebami § 79 odstavec (5) písmeno d) bod 4. zákona č. 108/2006  o sociálních službách.

Základní údaje

Druh sociální služby:   chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006  o sociálních službách

Název a adresa zařízení:

Chráněné bydlení Okénko – Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Chráněné bydlení Dačické okénko –  Tř. 9. května 572, 380 01 Dačice

ID:  3474981

Poskytovatel: Otevřená OKNA, z. ú. – Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Statutární orgán: PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka

Spojení:

tel.: 724 594 724, 774 473 887

e-mail: okna@okenko.eu, maly@okenko.eu

 web: www.otevrenaokna.cz

 Id datové schránky: wt74y6i

IČ: 26633582

Číslo účtu: 5000025980/7940

Motto

„Domov není místo, kde bydlíš, ale kde ti rozumějí.“ Christian Morgenstern

Poslání chráněného bydlení

Chráněné bydlení Okénko a Chráněné bydlení Dačické okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě v přirozeném prostředí a vztazích.

 

Cíle Chráněného bydlení Okénko / Dačické okénko

 • Spoluvytvářet přijímající prostředí a bezpečné místo k bydlení a životu
 • Život uživatele co nejvíce přiblížený životu běžné populace (se všemi právy, povinnostmi i s využitím vlastních dovedností, zdrojů a zájmů)
 • Zvýšení kvality života uživatele
 • Získání, rozvoj nebo udržení návyků a dovedností uživatele potřebných k podporovanému nebo samostatnému bydlení a zařazení se do běžného života

Okruh osob – cílová skupina

Dospělí lidé od 18 do 64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nejsou schopni samostatného bydlení bez podpory další osoby, nicméně jeví značnou míru soběstačnosti. Služba je určena lidem, kteří jsou motivovaní a spolupracují. Základním předpokladem užívání služby je schopnost vzájemného pokojného soužití ve společné domácnosti s dalšími osobami a schopnost dorozumění se s personálem i ostatními uživateli (komunikace s uživatelem je možná). Dalším předpokladem je, že jsou schopni trávit během dne minimálně 1 hodinu bez přítomnosti asistenta v objektu.

Služba je primárně určena zájemcům zapojeným do dalších aktivit a služeb poskytovaných organizací Otevřená OKNA, z. ú.

Služba není určena osobám, které vyžadují pomoc při úkonech péče o vlastní osobu nad rámec základních činností definovaných v § 17 vyhlášky 505/2006, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje zdravotnickou péči a osobám, které mají diagnostikováno onemocnění, pro které jsou nutná hygienická opatření proti přenosu nemoci. Služba dále není určena lidem s převažujícím duševním onemocněním, lidem s výraznými projevy neklidu nebo projevy agrese, lidem nadužívajícím alkoholické nápoje nebo závislým na zákonem zakázaných návykových látkách, lidem závažným způsobem sociálně nepřizpůsobivým a lidem, kteří neplní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.

V případě, že uživatel chráněného bydlení dosáhne věkové hranice 64 let a jeho zdravotní stav a ostatní projevy jinak nadále odpovídají cílové skupině, není toto důvodem k výpovědi ze služby.

Kapacita služby

Celková kapacita služby je 24 uživatelů. Kapacita Chráněného bydlení Okénko v Jindřichově Hradci je 12 uživatelů a nejvyšší možný počet uživatelů na invalidním vozíku je dva. Kapacita Chráněného bydlení Dačické okénko v Dačicích je také 12 uživatelů, s nejvýše čtyřmi uživateli na invalidním vozíku.

Místo poskytování služby

Chráněné bydlení Okénko (Jindřichův Hradec) sídlí na adrese Na Piketě 742/II, Jindřichův Hradec. Jedná se o dům v běžné zástavbě. K dispozici jsou 1 dvoulůžkový a 6 jednolůžkových pokojů, sociální zařízení je vždy v patře (společné pro 4 uživatele). Další dva dvoulůžkové pokoje (apartmány) jsou vybaveny každý vlastním  vchodem a sociálním zařízením. Všem uživatelům slouží společná vybavená kuchyň se společenskou místností, prádelna a udržovaná zahrada. Pokoje jsou vybaveny postelemi, úložným prostorem, stolem a židlemi. Společné prostory, všechny dvoulůžkové pokoje a dva jednolůžkové pokoje jsou bezbariérové. Objekt je vytápěn plynem. Prostory jsou v souladu s BOZP a platnými hygienickými předpisy.

Chráněné bydlení Dačické okénko (Dačice) sídlí na adrese tř. 9. Května 572, Dačice v rekonstruovaných prostorách firmy Centropen. Chráněné bydlení je rozloženo do dvou pater (2. a 3. nadzemní podlaží) a je zpřístupněno výtahem s vlastním zdrojem elektrické energie, který lze využít jako výtah evakuační.V každém patře se nachází 6 jednolůžkových pokojů, z nichž vždy dva jsou bezbariérové. Každý pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny postelemi, úložnými prostory a židlemi. Všem uživatelům slouží společná vybavená kuchyň se společenskou místností ve spodním patře, společenská místnost s čajovou kuchyňkou v horním patře, prádelna a úklidová komora. Všechny prostory jsou bezbariérové. Prostory jsou v souladu s BOZP a platnými hygienickými předpisy.

Doba poskytování služby

Služba je zajištěna nepřetržitě.

Úhrada za sociální službu

Chráněné bydlení je úhradová služba, kde jsou zpoplatněny základní činnosti.

Ubytování je zpoplatněno paušálně dle typu pokoje, který uživatel využívá. Zahrnuje praní a sušení ložního i osobního prádla.

Stravování je hrazeno dle počtu odebraných chodů. Zahrnuje nákup potravin, režijní náklady vaření a asistenci při vaření a přípravě stravy.

Dále jsou zpoplatněny základní činnosti dle provedených úkonů – pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Dále je možné využívat zpoplatněné fakultativní činnosti – dohled nad užitím léků, provoz vlastních elektrospotřebičů, revize elektrospotřebičů, využití bezdrátového připojení k internetu, tisk a kopírování pro vlastní potřebu, dopravu služebním automobilem, správu osobních financí a fakultativní pobyty.

Aktuální ceny za základní a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.otevrenaokna.cz.

Koncepce služby, zásady a principy

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba poskytována jako pobytová sociální služba, služba sociální péče, jejímž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora v záležitostech běžného života – jedná se o péči o vlastní osobu, péči o domácnost, stravování, životní režim, využití času, pracovní zapojení, život v sociálním prostředí, sociální dovednosti a vazby, zajišťování osobních záležitostí, aj.

Základním principem je přirozenost – podpora probíhá co nejpřirozenějším způsobem a cílem je život uživatele co nejvíce přiblížený životu běžné populace – uživatelé jsou vedeni k co nejvyšší samostatnosti, využití vlastních dovedností, zdrojů, zájmů, odpovědnosti, životu v souladu se společenskými normami, respektování, dodržování a užívání práv i povinností, aj. Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejich životní situace je tedy velice individuální a tudíž i potřebná podpora jiné fyzické osoby je velice individuální. Proto je uživatelům poskytována právě taková individuální podpora, která je potřebná pro zvládnutí oblastí pro daného uživatele obtížných a vlastními silami nezvladatelných.

Prostřednictvím vytváření vhodných příležitostí, motivace k maximální samostatnosti, k samostatnému rozhodování a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj vlastní život jsou také rozvíjeny a udržovány návyky a dovednosti potřebné k samostatnému životu. Mimo jiné se uživatelé starají o společnou domácnost, společně vaří, spolupodílí se při řešení a při rozhodování v různorodých situacích, jsou podporováni v získání a udržení si zaměstnání, jsou motivováni v udržitelném hospodaření s penězi, učí se pracovat se svým volným časem, aj. Pracovníci jsou také připraveni podpořit jednotlivce, kteří si osvojí odpovídající dovednosti, v získání podporovaného nebo samostatného bydlení a zařazení se tak do běžného života. Chráněné bydlení tak také nabízí možnost lidem, kteří trvale žili v péči příbuzných (příp. v zařízení sociální péče) dotrénovat a prověřit v praxi své schopnosti k samostatnému životu.

Chráněné bydlení není azylovým bydlením a neřeší situace, kdy člověk má dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, ale nemá kde bydlet.

V rámci poskytování služby chráněného bydlení jsou respektovány obecné i specifické principy sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, podpora vlastní hodnoty, nezávislost, možnost volby a podíl na rozhodování, přiměřené riziko, rovnost poskytování služeb a kontrola poskytování služeb. Práva spojujeme s povinnostmi a zodpovědností. Je uplatňován individuální, vlídný, ale důsledný přístup. Nabízíme přijímání bez předsudků, spolupráci, naplnění potřeby užitečnosti a uznání, naplnění  nebo rozvoj smyslu pro povinnost, odpovědnost, životní řád, seberealizaci, smysluplné využití času, sdílení, sounáležitost ke skupině. Společně se snažíme vytvářet přijímající prostředí, které mírní sociální izolaci a pomáhá uživatelům žít důstojný život s všestranným zapojením do místní komunity a  společnosti.

Základní činnosti poskytované služby

 • poskytnutí ubytování (jedno či dvoulůžkové pokoje, ubytování má znaky bydlení v domácnosti, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost celodenní stravy v rozsahu 3-5, příp. 6 jídel denně, společnou přípravu zajišťují uživatelé za podpory asistentů ve společné kuchyni, možnost vlastního stravování)
 • podpora při zajištění chodu domácnosti (podpora při úklidu domácnosti, její běžné údržbě, nakupování, hospodaření s penězi)
 • podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při osobní hygieně, základní péči o vlasy, nehty, při použití WC, zajištění důstojných podmínek pro hygienu)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, hledání individuálních možností pracovního uplatnění uživatelů, podpora smysluplného naplnění času, podpora dovedností potřebných pro samostatný život, řešeno individuálně)
 • pracovní a sociálně terapeutické činnosti (možnost zprostředkování služby sociálně terapeutické dílny, činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik pohybu po okolí, doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, účast na kulturním životě, podpora při využívání dostupných veřejných služeb – kadeřník, aj., zapojení do dobrovolnických činností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)
 • základní sociální poradenství

Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní služby s úhradou nákladů až do plné výše nákladů.

Organizace Otevřená OKNA, z. ú. nezaměstnává žádný zdravotnický personál. Pracovníci v sociálních službách nejsou oprávněni provádět zdravotní ani jiné odborné ošetřovatelské úkony. Tato péče je uživatelům zajištěna pouze prostřednictvím ambulantních zdravotnických zařízení (praktičtí či odborní lékaři a další zdravotničtí specialisté) nebo zprostředkováním terénní služby domácí péče přímo v prostorech chráněného bydlení (v případě indikace takového úkonu ošetřujícím lékařem).