Poslání, cíle, cílová skupina a zásady činnosti

Posláním Centra pro rodinu Okénko (dále jen CPRO) je:

 • podpora rodin v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života
 • pomoc dětem i rodičům v obtížných životních situacích
 • doprovázení biologických i náhradních rodin formou terapeutických, poradenských a vzdělávacích služeb.

 

Cílem CPRO je:

 • podpora osobnostního růstu uživatelů prostřednictvím terapeutických a vzdělávacích aktivit,
 • doprovázení a psychická podpora v obtížných životních situacích,
 • vzdělávání náhradních rodičů formou individuální i skupinovou,
 • pravidelné pořádání vzdělávacích skupin pěstounů zaměřených na konkrétní témata,
 • trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb,
 • trénink sociálních dovedností,
 • poskytování respitních pobytů, zajišťování krátkodobého hlídání dětí v PP
 • zajišťování a podpora bezpečných kontaktů dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho příbuznými a blízkými osobami

 

Cílová skupina:

 • rodiny biologické i náhradní
 • děti a mládež
 • osoby v náročné životní situaci

 

Věková skupina cílové skupiny: bez omezení věku

Zásady činnosti CPRO:

 • klient je v terapeutickém a poradenském procesu v pozici rovnocenného partnera, poskytovatel respektuje jeho názor,
 • klient je veden a povzbuzován k samostatnosti při řešení svých problémů a při svém rozhodování,
 • služba je poskytována dle potřeb, přání a možností klienta, společně dohodnutá zakázka je průběžně vyhodnocována a přizpůsobována
 • zaměstnanci mají jasně definovány své kompetence a z toho plynoucí odpovědnost za kvalitu služby
 • vztah poskytovatele a klienta je definován vnitřním kodexem CPRO (viz příloha)
 •  zaměstnanci postupují v souladu s etickým kodexem zaměstnanců
 •  zaměstnanci naslouchají dětem a respektují jejich názor
 •  zaměstnanci naslouchají dospělým klientům a respektují jejich názor
 •  spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství
 • vodítkem při práci s dětmi, svěřenými do pěstounské péče je podle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte nejlepší zájem dítěte, tj. primárním klientem je dítě, svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá s pěstounem

 

Seznam činností vykonávaných na základě vydaného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany je obsažen ve Statutu organizace.

Pověření obsahuje tyto činnosti:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm.d), § 11 odst. 2 písm. c)),
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

Seznam konkrétně vykonávaných činností v rámci doprovázení pěstounských rodin:

 • podpora pravidelného setkávání svépomocných skupin pěstounů zaměřených na konkrétní témata
 • doprovázení dítěte a pěstounů při kontaktu s rodiči dítěte (pověřená osoba zajistí neutrální prostor pro kontakt dítěte s rodiči, podílí se na přípravě a organizaci setkání a na přípravě dítěte a jeho podpoře při realizovaném setkání, pokud to situace vyžaduje atd.)
 • doprovázení pěstounských rodin a podpora při řešení obtížných životních situací
 • zajištění krátkodobého hlídání dětí
 • pořádání vzdělávacích akcí pro pěstouny
 • realizace a zprostředkování respitních pobytů pro děti