Popis realizace služby STD Dačické okénko

Popis realizace poskytované služby je zpracovaný v souladu s potřebami § 79 odstavec (5) písmeno d) bod 4. zákona č. 108/2006  o sociálních službách.

 Základní údaje

Druh sociální služby: Sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006  o sociálních službách

Název a adresa zařízení:  

Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko – U Nemocnice 87, 380 01 Dačice II

B. Smetany 192, 380 01 Dačice III

Zřizovatel:

Otevřená OKNA, z. ú.– Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Statutární orgán: PaedDr. Drahomíra Blažková – ředitelka

Spojení:

tel.: 774 473 887
e-mail: okna@okenko.eu, maly@okenko.eu
web: www.otevrenaokna.cz
Id datové schránky: wt74y6i

IČ: 26633582

Číslo účtu: 5000025980/7940

 Motto

„Co je pro někoho samozřejmé, v tom jiný potřebuje pomoci.“

 Poslání Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko

Posláním Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko je vytváření přijímajícího rodinného prostředí pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve kterém mohou získávat, rozvíjet a udržovat své pracovní, komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit užitečnosti a seberealizace.

Cíle Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko

 • Spoluvytvářet bezpečné, přijímající prostředí pro skupinu uživatelů služby
 • Rozvoj, získání, či udržení pracovních a sociálních návyků a dovedností uživatele, které jsou potřebné k uplatnění se na otevřeném nebo chráněném trhu práce a zařazení se do běžného života
 • Seberealizace, pocit užitečnosti a smysluplné pracovní uplatnění uživatele služby
 • Zvýšení kvality života uživatele a přiblížení se životu běžné populace

Okruh osob – cílová skupina

Mladí a dospělí lidé ve věku 15-64 let se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nemají dostatek dovedností a schopností pro uplatnění se na otevřeném ani chráněném trhu práce nebo nemohou vhodné pracovní uplatnění najít. Služba je určena lidem, kteří jsou motivovaní a schopni získávat, rozvíjet nebo udržovat své pracovní a sociální dovednosti v rámci kolektivní i individuální pracovní činnosti. Základním předpokladem užívání služby je schopnost fungování a práce ve skupině tak, aby nedocházelo k narušování kolektivu a schopnost dorozumění se s personálem i ostatními uživateli (komunikace s uživatelem je možná).

Služba není určena pro osoby, které vyžadují pomoc při úkonech péče o vlastní osobu nad rámec základních činností definovaných v § 32 vyhlášky 505/2006, lidem s převažujícím duševním onemocněním a lidem s výraznými projevy neklidu nebo projevy agrese.

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 18 osob. Nejvyšší možný počet uživatelů v jednom okamžiku je 18, z tohoto počtu vždy maximálně 1 uživatel na invalidním vozíku (z prostorových důvodů).
Kapacita pracoviště U Nemocnice: 10 osob
Kapacita pracoviště B. Smetany: 8osob

Místa poskytování služby

U Nemocnice 87, 380 01 Dačice II
Rekonstruovaný třípokojový byt ve městě Dačice. K dispozici je kuchyňka, sociální zařízení, šatna, zázemí pro personál a dvě dílny vybavené podle realizovaných činností:

 •  1. dílna – tvořivá a společenská místnost – probíhá zde zejména malování, relaxační kreslení, výtvarné činnosti, vyrábění z papíru a dalších materiálů, tvorba embossu, výroba dekorací a šperků z korálků a fimo hmoty, práce s textilem, vlnou, vyšívání, tvůrčí výroba a výroba dekorací, aj.
  Dílna slouží zároveň jako společenská místnost – místo společného setkávání a společných aktivit. Kromě společenských událostí, společného zpěvu, vzdělávacích aktivit, společenských her, aj. zde uživatelé nachází prostor také pro využívání didaktických pomůcek a činnosti dle aktuálního období.
 •  2. dílna – tvořivá a relaxační místnost – nachází se zde relaxační koutek a prostor sloužící k rozšíření prostoru pro práci v 1. dílně.
  Prostory jsou v souladu s BOZP a platnými hygienickými předpisy.

B. Smetany 192, 380 01 Dačice III
Nebytový přízemní prostor ve městě Dačice. K dispozici je zádveří se šatnou, kuchyňka, sociální zařízení (WC a umývárna), sklad se zázemím pro personál a hlavní dílna. Celková výměra prostor je 53,5 m2.
Dílna je vybavena dle realizovaných činností. Dílna slouží zároveň jako společenská místnost pro společné aktivity, rozvoj sociálních dovedností.

Prostory jsou v souladu s BOZP a platnými hygienickými předpisy

Čas poskytování služby

Pracoviště U Nemocnice: Pondělí – pátek od 7:30 do 15:30

Pracoviště B. Smetany: Pondělí – pátek od 8:00 do 14:00

Služba je poskytována celoročně v pracovní dny s výjimkou přerušení provozu z technických důvodů a v době mezi 27. – 31. 12.

Úhrada za sociální službu

Základní činnosti sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady s výjimkou stravování. Fakultativní služby jsou zpoplatněné. Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.otevrenaokna.cz.

Koncepce služby, zásady a principy

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba poskytována jako ambulantní služba sociální prevence. Účelem a smyslem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora a pomoc při získávání, zdokonalování a udržování pracovních a sociálních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně-pracovní terapie.

Pracovní činnosti jsou přizpůsobeny individuálním možnostem, přáním a potřebám uživatele. Získané dovednosti a návyky si uživatelé dále rozšiřují a uplatňují je přímo při práci v sociálně terapeutické dílně, kde nachází prostor pro seberealizaci, naplnění potřeby užitečnosti a pocit smysluplného pracovního uplatnění, čímž se jejich život přibližuje životu běžné populace a zvyšuje se kvalita jejich života. Pracovníci jsou dále připraveni podpořit jednotlivce, kteří si zde osvojí odpovídající dostatečné dovednosti, v získání pracovního uplatnění na trhu práce, a to konkrétně v Chráněných dílnách Dačické okénko.

Sociálně terapeutická dílna není chráněnou dílnou. Uživatelé nemají pracovní smlouvu a za činnost v dílně nezískávají plat. Cílem činností není výkon, za který by náležela finanční odměna, ale pracovní činnost je prostředkem k nácviku nebo udržení dovedností, které jsou základním předpokladem pro uplatnění se na trhu práce a při fungování ve společnosti. Zároveň není cílem ani pouhá volnočasová aktivita.

K rozvoji sociálních dovedností jsou využity vzájemné interakce v rámci skupiny uživatelů a pracovníků organizace. Tyto jsou průběžně doplňovány jednorázovými aktivitami vedoucími k zapojení do místní komunity nebo k sociálnímu začleňování, příp. k přiblížení se životu běžné populace.

Každý uživatel si průběh a čerpání služby nastavuje individuálně, sjednává si jej v rámcích možností a nabídky služby se sociálním pracovníkem, později s klíčovým pracovníkem. Kromě náplně činnosti je také individuálně stanovena potřebná podpora. Tato podpora je v principu uživateli poskytována pouze v těch oblastech a dílčích úkonech, které  uživatel nezvládne vlastními silami a přičiněním.

V rámci poskytování služby sociálně terapeutické dílny jsou respektovány obecné i specifické principy sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, podpora vlastní hodnoty, nezávislost, možnost volby a podíl na rozhodování, přiměřené riziko, rovnost poskytování služeb a kontrola poskytování služeb. Je uplatňován individuální, vlídný, ale důsledný přístup. Nabízíme přijímání bez předsudků, spolupráci, naplnění potřeby pracovního uplatnění, užitečnosti a uznání, naplnění  nebo rozvoj smyslu pro povinnost, odpovědnost, životní řád, seberealizaci, smysluplné využití času, sdílení, sounáležitost ke skupině. Společně se snažíme vytvářet přijímající bezpečné prostředí, které mírní sociální izolaci a pomáhá uživatelům žít důstojný život s všestranným zapojením do společnosti.

Základní činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (k dispozici jsou toalety, umyvadlo; případná podpora je sjednávána individuálně)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (k dispozici je kuchyňka, jídlo si uživatelé přináší vlastní, jako placenou službu si mohou objednat obědy)
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (individuálně stanovený nácvik)
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (vlastní pracovně-terapeutická činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, aktivity vedoucí k zapojení do místní komunity, kontakt s přirozeným sociálním prostředím)
 • základní sociální poradenství

V případě individuálně sjednané podpory je rámec bezplatných základních činností definován v § 32 vyhlášky 505/2006.

Náplň činnosti v sociálně terapeutické dílně

Činnosti realizované v sociálně terapeutické dílně jsou individuálně přizpůsobovány schopnostem, dovednostem a přáním uživatelů tak, aby byl umožněn jejich optimální rozvoj nebo udržení dovedností. V rámci rozvoje pracovních dovedností probíhá výroba drobných dárkových předmětů. Z mnoha typů výrobků jmenujme například korálkové a fimo šperky a dekorace, textilní, pletené a háčkované výrobky, embosovaná přání, dekorace z papíru, textilu a mnoho dalšího. Kromě rozvoje motorických a pracovních dovedností dochází rovněž k rozvoji zodpovědnosti, důslednosti či pořádnosti a zvyšování sebevědomí a pocitu užitečnosti.

K rozvoji pracovních a motorických dovedností je využito činností na nedaleké pronajaté zahrádce. Uživatelé zde obhospodařují několik záhonků (z nichž jeden je uzpůsoben také pro vozíčkáře) a celkově se starají o údržbu zahrádky. Ve slunných dnech slouží zahrádka také k relaxaci.

Důležitým prvkem je i rozvoj a udržování intelektových dovedností, a to prostřednictvím procvičování trivia a využíváním různých didaktických pomůcek.

V neposlední řadě dochází k rozvíjení sociálních dovedností a návyků využíváním komunikačních či relaxačních technik, hraním her, zpíváním při hře na kytaru apod. Uživatelé jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování, je jim umožněn kontakt a navazování vztahů s vrstevníky. Dále jsou podporováni v dodržování společenské etikety např. při návštěvách divadla, výstav, při účasti na plese. Rozvíjí se rovněž základní hygienické a sebeobslužné návyky.

Služba je v základu poskytovaná v prostorech Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko. V rámci rozvoje sociálních dovedností a sociálního začleňování organizujeme průběžně také jednorázové aktivity mimo prostory STD nebo vycházíme do města. Mnohé činnosti jsou navázány na spolupráci s místní komunitou. Výjimečně je v rámci konkrétní akce nezbytné překročit i běžnou dobu poskytování služby. Organizujeme výlety, návštěvy kulturních akcí, poznáváme okolí (náklady ve smyslu vstupného, dopravy, stravy, apod. si uživatelé hradí sami). Nebo se zapojujeme do akcí pro veřejnost. Nárazově je pro uživatele organizován vícedenní fakultativní pobyt.

Všechny výše uvedené činnosti probíhají pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků v sociálních službách, a to v rámci základních hodnot organizace, které tvoří zkratku OKNA – tedy Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita.