Popis realizace služby JH

 

Základní údaje:

Název a adresa zařízení:            Sociálně terapeutická dílna „Okénko“

Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zřizovatel:                                   Otevřená OKNA, z. ú.

Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Statutární orgán:                        ředitelka: PaedDr. Drahomíra Blažková

Spojení:                                       Tel.:724 594 724, 774 473 887

e-mail:okna@okenko.eu, maly@okenko.eu

web: www.otevrenaokna.cz

Id datové schránky: wt74y6i

IČO:                                            26633582

Číslo účtu:                                   5000025980/7940

Poslání Sociálně terapeutické dílny „Okénko“

Sociálně terapeutická dílna Okénko (dále jen terapeutická dílna) v Jindřichově Hradci nabízí občanům s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti a schopnosti při společném tvoření.

Místo poskytování

Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradec

– Rekonstruované prostory v tovární budově Gardon v 2. nadzemním podlaží, které je zpřístupněno výtahem. K dispozici je šatna, sociální zařízení, prostorná kuchyňka a tři dílenské místnosti.

– Prostory jsou v souladu s BOZP a platnými hygienickými předpisy.

Čas poskytování služby

Pondělí – pátek od 7:30 do 15:30

– Po celý kalendářní rok s výjimkou přerušení provozu z technických důvodů a v době mezi 27. – 31. 12. a státních svátků připadajících na pracovní dny.

 Okruh osob

Mladí a dospělí lidé ve věku 15-64 let s mentálním, kombinovaným, zdravotním či tělesným postižením, kteří jsou motivování udržovat, procvičovat a získávat pracovní a sociální návyky a dovednosti v rámci kolektivní práce.

Služba není určena pro osoby s těžkým smyslovým postižením a osobám, které vyžadují vysokou míru podpory při péči o vlastní osobu. V případě kombinace s psychiatrickým onemocněním je vyžadováno vyjádření odborného lékaře k zapojení a fungování uživatele v kolektivu.

V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele může být udělena výjimka i zájemcům s vyšší nutnou mírou podpory či smyslovým onemocněním. O přijetí do služby v tomto případě rozhoduje ředitelka organizace PaedDr. Drahomíra Blažková.

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 35 osob. Nejvyšší možný počet uživatelů v jednom okamžiku je 28.

Z tohoto počtu vždy z prostorových důvodů maximálně 7 uživatelů na invalidním vozíku.

Koncepce služby

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba poskytována jako ambulantní sociální služba prevence, jejímž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora a pomoc při získávání, zdokonalování a udržování pracovních a sociálních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně-pracovní terapie. Je určena osobám, které kvůli svému znevýhodnění nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Získané dovednosti a návyky směřují k usnadnění získání pracovního uplatnění.

V rámci poskytování sociálně terapeutické dílny jsou respektovány obecné principy sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, podíl na rozhodování a kontrola poskytování služeb. Je uplatňován individuální, vlídný, ale důsledný přístup.

Realizace poskytované služby

Činnosti realizované v sociálně terapeutické dílně jsou individuálně přizpůsobovány schopnostem, dovednostem a přáním uživatelů, tak aby byl umožněn jejich optimální rozvoj.

V rámci rozvoje pracovních dovedností probíhá výroba drobných dárkových předmětů. Z mnoha typů výrobků jmenujme například korálkové či plstěné šperky, textilní výrobky, pletené a háčkované zboží, dekorované dřevěné výrobky, svíčky, embosovaná přání, obrazy z voskové batiky a mnoho dalšího. Kromě rozvoje motorických dovedností dochází rovněž k rozvoji zodpovědnosti, důslednosti či pořádnosti a zvyšování sebevědomí a pocitu užitečnosti.

Důležitým prvkem je i rozvoj a udržování intelektových dovedností, a to prostřednictvím procvičování trivia a využíváním různých didaktických pomůcek.

V neposlední řadě dochází k rozvíjení sociálních dovedností a návyků využíváním komunikačních či relaxačních technik, hraní her, zpívaní při hře na kytaru apod.  Rozvíjí se rovněž základní hygienické a sebeobslužné návyky.

Všechny výše uvedené činnosti probíhají pod vedením kvalifikovaných a zkušených terapeutek, a to v rámci základních hodnot organizace, které tvoří zkratku OKNA – tedy otevřenost, komunikace, naděje a aktivita.