Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení Dohody o VPP

  1. Organizace Otevřená OKNA, z. ú. – Centrum pro rodinu Okénko má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dle § 48 d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí je oprávněna uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci.

 

  1. K uzavření dohody mezi doprovázející organizací a osobou pečující nebo osobou v evidenci je třeba předchozího souhlasu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. O tento souhlas žádá doprovázející organizace – tedy pracovník CPRO, který s klienty Dohodu o výkonu pěstounské péče připravuje a upravuje dle specifické situace pěstounské rodiny. Žádost o souhlas s uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče se zasílá na příslušný OSPOD osoby pečující/osoby v evidenci. Po udělení tohoto souhlasu s uzavřením Dohody o VPP, může doprovázející organizace Dohodu o VPP s osobou pečující/v evidenci uzavřít.

 

  1. Dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující (u dlouhodobých pěstounů) nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

 

  1. Osoba pečující nebo osoba v evidenci uzavírá s doprovázející organizací jednu Dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí. Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé, uzavírají s doprovázející organizací rovněž jedinou Dohodu o výkonu pěstounské péče, a to bez ohledu na počet svěřených dětí a bez ohledu na skutečnost, zda některé nebo všechny tyto děti jsou svěřeny do jejich společné péče (dle § 47b, odst 6 a 7 Zákona o SPOD).

 

  1. Dohoda o výkonu pěstounské péče je v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, který zpracovává OSPOD dítěte. Dohoda o výkonu pěstounské péče se ve spolupráci s pěstounskou rodinou upravuje tak, aby odpovídala individuálním potřebám konkrétního dítěte/dětí a celé pěstounské rodiny.
  2. Osoby pečující/v evidenci po sepsání návrhu Dohody o výkonu pěstounské péče obdrží vyhotovení tohoto návrhu k individuálnímu prostudování. V případě zájmu a potřeby jsou osoby pečující/osoby v evidenci následně doprovázejícím pracovníkem srozumitelným způsobem seznámeny s obsahem a účelem dohody. Toto seznámení probíhá formou osobního pohovoru, který se uskuteční na dohodnutém místě (v prostorách CPRO, v domácím prostředí pěstounů nebo na neutrální půdě, např. v klidné restauraci, kavárně). Osoby pečující/v evidenci se mohou k navrhovanému obsahu Dohody o VPP svobodně vyjadřovat a navrhovat úpravy Dohody o VPP tak, aby její obsah odpovídal aktuálnímu stavu a potřebám dítěte i celé pěstounské rodiny.

 

  1. Osoba pečující/v evidenci je povinna respektovat své povinnosti, které jsou jí uloženy ze zákona a které jsou v Dohodě o VPP zakotveny – tedy zejména povinnost vzdělávat se, umožnit kontakt dítěte s jeho původní rodinou (pokud je tento kontakt pro dítě bezpečný a není-li zapovězen soudním rozhodnutím) a umožnit doprovázejícím pracovníkům návštěvy v rodině a sledování naplňování uzavřené Dohody o VPP. Osoba pečující/v evidenci má právo vyjadřovat se k průběhu kontaktu dítěte v PP s jeho původní rodinou, tak, aby průběh těchto kontaktů vyhovoval režimu pěstounské rodiny a aby byl v souladu s bezpečím a právy dítěte v NRP. Dále se osoby pečující/v evidenci mohou vyjadřovat k formám respitu a zajišťování krátkodobé péče o dítě v příp. stanovených v Dohodě. Osoby pečující/v evidenci mají v Dohodě o VPP také zakotveno jméno klíčového pracovníka, který byl dané pěstounské rodině přidělen a zároveň Dohoda o VPP obsahuje informace o možnostech změny klíčového pracovníka.

 

  1. Osoby pečující/v evidenci jsou při rozhovoru o obsahu Dohody o VPP doprovázejícím pracovníkem dotazovány, zda všem ustanovením Dohody porozuměli.

 

  1. Trvání Dohody o VPP a podmínky vypovězení této dohody smluvními stranami se řídí Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 47 c.

 

  1. V případě nesouhlasu OSPOD s předloženým návrhem Dohody o VPP bude doprovázející pracovník řešit důvody udělení nesouhlasu s pracovníkem příslušného OSPOD formou osobní nebo telefonické konzultace, při které si vyžádá doporučení postupu k nápravě situace. Doporučený postup a případná opatření pak neprodleně doprovázející pracovník konzultuje formou osobního nebo telefonického pohovoru s osobou pečující/v evidenci a na základě vzájemné spolupráce bude návrh Dohody o VPP pozměněn tak, aby byl s souladu s požadovanými kritérii OSPOD. S novým návrhem Dohody o VPP bude naloženo stanoveným způsobem (viz předchozí odst. 2 – 9).